Skip to content

我們的業務

LIMRA 是金融服務產業的大平台。我們是全球性的調研、諮詢及專業發展機構,為業界人士提供資訊、領導智庫、解決方案等服務,也幫助業界人士彼此之間建立緊密的聯繫。

即將舉行的業界大會及網上研討會

 • 目前無即將舉行的活動 {{selectedCategory.title}}

 •  {{eventItem.ext.dateStart.month}} {{eventItem.ext.dateStart.day}}
   {{eventItem.ext.dateStart.month}} -
   {{eventItem.ext.dateEnd.month}} {{eventItem.ext.dateEnd.day}}
  {{eventItem.ext.dateStart.month}} {{eventItem.ext.dateStart.day}}

  {{eventItem. title}}

  {{eventItem.location}}